high


  新開放第三階段娃娃介紹

  分享

  adidas123

  文章數 : 32
  注冊日期 : 2018-04-06

  新開放第三階段娃娃介紹

  發表 由 adidas123 于 周四 4月 12, 2018 1:14 pm

  騎士娃娃  LV1  -  物理魔法減傷點數+1 物理減免魔法減免傷害 2%  
  騎士娃娃  LV2  - 物理魔法減傷點數+2 物理減免魔法減免傷害 4%  
  騎士娃娃  LV3  -  物理魔法減傷點數+3 物理減免魔法減免傷害 6%  
  騎士娃娃  LV4  -  物理魔法減傷點數+4 物理減免魔法減免傷害 8%  
  騎士娃娃  LV5  -  物理魔法減傷點數+5 物理減免魔法減免傷害 10%    妖精娃娃  LV1  -  遠距離攻擊成功+10   物理減免魔法減免傷害 2%  
  妖精娃娃  LV2  -  遠距離攻擊成功+20   物理減免魔法減免傷害 4%  
  妖精娃娃  LV3  -  遠距離攻擊成功+30   物理減免魔法減免傷害 6%  
  妖精娃娃  LV4  -  遠距離攻擊成功+40   物理減免魔法減免傷害 8%  
  妖精娃娃  LV5  -  遠距離攻擊成功+50   物理減免魔法減免傷害 10%    


  法師娃娃  LV1  -  魔法攻擊+3   物理減免魔法減免傷害 2%  
  法師娃娃  LV2  -  魔法攻擊+5   物理減免魔法減免傷害 4%  
  法師娃娃  LV3  -  魔法攻擊+10  物理減免魔法減免傷害 6%  
  法師娃娃  LV4  -  魔法攻擊+20  物理減免魔法減免傷害 8%  
  法師娃娃  LV5  -  魔法攻擊+30  物理減免魔法減免傷害 10%    可跟原本的  死騎  惡魔  范德  一起召喚   此娃娃可附加技能石

   現在的時間是 周日 1月 20, 2019 11:21 pm